Regulamin


I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego czysty sport.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu czystysport.pl.

      

II. Definicje


czystysport.pl / Serwis - serwis społecznościowy, którego właścicielem jest firma YoYlife Sp. z o. o. (KRS 0000318059)
Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie czystysport.pl
Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w czystysport.pl, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik czystysport.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia, zamieszczone treści i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
Profil - miejsce w internecie /dostępne pod adresem www.czystysport.pl\”$login”, gdzie opublikowany jest zbiór informacji Użytkownika zawierających zdjęcie, opis oraz odnośniki do innych danych wpisanych przez danego Użytkownika.
Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na Czystysport.pl.
Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Profilu Użytkownika lub opublikowanych przez niego treści umieszczone poprzez innego Użytkownika Serwisu.
Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

III. Zasady ogólne

   
 1. Użytkownik ma możliwość :
  1. zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/odnośników do filmów/ relacji/ opinii o sprzętach/ opinii o obiektach itp za pomocą opcji Konta.
 2. Użytkownikowi niedozwolone jest :
  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność lub uczucia religijne,
  2. obrażanie innych osób,
  3. promowania innych stron internetowych, poza funkcją „Okienko sponsora”
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  6. f.wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
  7. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Czystysport.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service)
 3. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
 4. Użytkownik pozostaje właścicielem zamieszczonych przez siebie własnych treści oraz dysponentem treści zamieszczonych przez siebie za zgodą właściela, w sensie rozumienia Prawa Autorskiego.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
 6. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
 7. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu serwis czystysport.pl może zablokować na stałe konto Użytkownika.
 8. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
 9. Czystysport.pl nie zwraca całości, ani części kosztów poniesionych przez Użytkowników, w celu publikowania treści zamieszczanych w Serwisie.
 10. Osoby uprawnione przez właściciela mogą usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

IV. Zasady fair play czystysport.pl


 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania zasad fair play (w sensie rozumianym przez społeczność sportową) zarówno przy korzystaniu z Serwisu, jak i w ramach swoich aktywności sportowych.
 2. Udowodnione przypadki łamania zasad fair play podczas zawodów sportowych oraz inne zdarzenia, które łamią zasadę fair play w społeczności ludzi uprawiających sport (np. oszustwa, stosowanie dopingu) stanowią podstawę do usunięcia konta użytkownika. Do takich przypadków można zaliczyć m.in.: publikowanie nieprawdziwych informacji o własnych osiągnięciach sportowych lub osiągnięciach sportowych innych sportowców.
 3. Publikowanie informacji nakłaniających do pominięcia Regulaminu lub pozwalających na łamanie zasad rywalizacji fair play stanowi powód usunięcia konta Użytkownika.
 4. Wszelkie publikowanie przez Użytkownika nieprawdziwych informacji łamie zasady fair play i skutkuje usunięciem z serwisu treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz banem.

V. Rejestracja


 1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracji.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna oraz prawna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu i zasad Credo, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych może skutkować bezterminową blokadę konta.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
 5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Czystysport.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) na Profilu Użytkownika.
 7. Zrealizowanie procedury rejestracji w Systemie wymaga zapoznania się z Regulaminem i Credo Serwisu, co Użytkownik poświadcza wpisem („tick”) z pola wyboru podczas rejestracji.
 8. Rejestrując się w serwisie Czystysport.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zamieszczonych treści w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Dane osobowe użytkownika nie podlegają wymaganiom niniejszego punktu.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Czystysport.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Czystysport.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 10. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres elektroniczny i hasło, były przekazywane podmiotom współpracującym z Czystysport.pl w celu wykonywania zakupu produktów za pośrednictwem portalu Czystysport.pl.

VI. Konto


 1. Użytkownik może posiadać maksymalnie 10 kont w serwisie Czystysport.pl.
 2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu. Czystysport.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 6. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt V ust. 4 Regulaminu, nie może zostać usunięte.
 7. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
 8. Czystysport.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

VII. Zdjęcia i Filmy


 1. Wstawiając zdjęcie/film do serwisu Czystysport.pl, Użytkownik oświadcza, iż:
  1. posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
  2. zdjęcie/film nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich.
 2. Serwis Czystysport.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć/filmów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VIII. Forum


 1. Użytkownik zanim zada pytanie na forum zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy oraz FAQ (najczęściej zadawane pytania czyli „Frequently Asked Questions”) zamieszczonymi na Forum serwisu oraz wcześniejszymi wątkami o tematach zbliżonych do problemu, który chce zgłosić.
 2. Zabrania się dodawania zbędnych postów, które mają na celu podniesienie ich ogólnej liczby /m.in. wyrażeń typu nabijam oraz ich odmian/.

IX. Inne usługi i opłaty


 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 2. Wszystkie ewentualne dodatkowe usługi wymagające opłaty są w serwisie oznaczone odpowiednim opisem.

X. Regulamin


 1. Serwis Czystysport.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz umieszczenie tej informacji na Forum.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem Czystysport.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.