Regulamin KONKURSU "Czysty Sport w Każdej Szkole"


Postanowienia ogólne


 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Czysty Sport w Każdej Szkole".
 2. Organizatorem Konkursu ("Organizator") jest: YoYlife Sp. z o.o., wydawca Portalu CZYSTYSPORT.PL z siedzibą Warszawie przy Al. Zjednoczenia 48/5, KRS 0000318059, kapitał zakładowy 200.000.00 zł, NIP nr 1181991287
 3. Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski.
 5. Konkurs polega na stworzeniu reportażu ze szkolnych, międzyszkolnych lub amatorskich zawodów sportowych oraz opublikowaniu go na Portalu CZYSTYSPORT.PL. Reportaż może być tekstowy, może być fotoreportażem lub wideo relacją. Może składać się również ze wszystkich tych mediów.
 6. Zgłoszenia do Konkursu, poprzez publikacje reportaży zgodnie z pkt. 4 zaczynają się 18 maja 2011. Ostatnim dniem zgłoszeń jest 30 września 2011.

Uczestnicy Konkursu


 1. Uczestnikiem Konkursu, może być każda osoba fizyczna lub instytucja dokonująca publikacji reportażu spełniającego warunki Konkursu opisane w punkcie 5 w czasie jego trwania.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki konkursu wskazane w pkt. 5.

Cel Konkursu


 1. Celem Konkursu jest popularyzacja sportu szkolnego i amatorskiego poprzez wyłonienie najciekawszej amatorskiej relacji sportowej, która najlepiej będzie pokazywać amatorską rywalizację sportową w duchu fair play.
 2. Organizator przewiduje przyznanie 1 Nagrody Głównej w postaci wycieczki do Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim w Warszawie i spotkania z Medalistą Olimpijskim,
  2 nagród – kamer HD oraz 7 wyróżnień - zestawów pamiątkowych koszulek.

Zasady prowadzenia konkursu


 1. Aby zostać Uczestnikiem konkursu wystarczy opublikować reportaż na stronie www.czystysport.pl
 2. Do finału konkursu zakwalifikuje się 10 finałowych reportaży, które będą miały największą ilość wskazań internautów. Internauci wskazują reportaż poprzez naciśnięcie przycisku „Poleć!” umieszczonego obok reportażu.
 3. Spośród reportaży finałowych Jury Konkursowe wybierze:
  1. najciekawszy reportaż, którego autor otrzyma Nagrodę Główną. Nagrodą Główną jest wycieczka do Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim Warszawie i spotkanie z Medalistą Olimpijskim. Sponsorem Nagrody Głównej jest Honorowy Patron Konkursu – Polski Komitet Olimpijski. Nagroda obejmuje zwrot kosztów jednodniowego wynajęcia autokaru, w celu dojazdu do Centrum Olimpijskiego oraz bilety wstępu do Muzeum dla grupy do 40 osób.
  2. 2 reportaże, każdy nagrodzony cyfrową kamerą wideo HD o wartości nie więcej niż 1 000 PLN brutto.
  3. 7 wyróżnień, których autorzy otrzymają nagrody w postaci zestawu 10 pamiątkowych koszulek.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, w tym terminu jej wykorzystania, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę.
 5. Biorąc udział w Konkursie, z chwilą dokonania czynności zgłoszenia swojego udziału, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Portalu czystysport.pl i wyraża zgodę na opisane w nich zasady.

Powiadomienie i odbiór nagród


 1. W terminie do 5 października 2011 r. Organizator poinformuje drogą mailową Laureatów Konkursu o wygranych jak również opublikuje listę finałowych reportaży na www.czystysport.pl
 2. Laureat w ciągu 10 dni roboczych od daty poinformowania o wygranej jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w Konkursie poprzez podanie drogą mailową swoich danych osobowych, koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością) oraz deklaracji odnośnie wyboru nagrody w przypadku nagród wymiennych.
 3. W przypadku negatywnej weryfikacji uczestnictwa w Konkursie np. brak odpowiedzi ze strony Laureata lub podanie adresu uniemożliwiającego prawidłowe dostarczenie przesyłki zgodnie z pkt. 18, a także braku odbioru nagrody - nagrody pozostają do dyspozycji odpowiednio Organizatora.
 4. Nagrody – kamera HD oraz zestawy koszulek - zostaną wysłane Laureatom w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jako przesyłki pocztowe lub kurierskie na adres podany przez Laureata. Natomiast Nagroda Główna – wycieczka do Muzeum Sportu musi być zrealizowana w ciągu trwania roku szkolnego 2011/2012
 5. Sposób realizacji Nagrody Głównej zostanie ustalony bezpośrednio z Laureatem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i firm kurierskich, przewoźników turystycznych/srodków transportu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

Zasady postępowania reklamacyjnego


 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres: YoYlife Sp. z o.o., wydawca portalu czystysport.pl, Al. Zjednoczenia 48/5, 01-801 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje będą uwzględnione tylko w przypadku ich zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem będą rozpatrywane w ciągu 21 dni roboczych. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji pisemnie.

Postawienia końcowe


 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie http://www.czystysport.pl/regulamin-konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Konkursu. Zmiana regulaminu w trakcie Konkursu spowoduje, że do uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed zmianą regulaminu stosowane będą dotychczasowe zasady, a nowe znajdą zastosowanie odpowiednio do uczestników przystępujących po jego zmianie.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

Redakcja czystysport.pl
www.czystysport.pl